İlan Verme Kuralları

Kullanım Koşulları (İlan Verme Kuralları)

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.ankaraseriilanlari.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

www.ankaraseriilanlari.com internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Portal”ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “www.ankaraseriilanlari.com (bundan böyle kısaca “ANKARA SERİ İLANLARI” olarak anılacaktır)’dır. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları’nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “ANKARA SERİ İLANLARI” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. “ANKARA SERİ İLANLARI” işbu “Kullanım Koşulları’nı, “Portal’da yer alan her tür bilgi ve “İçerik’i, “KULLANICI’ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL’da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL’ hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL’a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları’nı ve “ANKARA SERİ İLANLARI” tarafından işbu “Kullanım Koşulları’nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ” Kullanım Koşulları” internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL’ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.ankaraseriilanlari.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ANKARA SERİ İLANLARININ Hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”:“Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “ANKARA SERİ İLANLARI” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “ANKARA SERİ İLANLARI” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “ANKARA SERİ İLANLARI” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“ANKARA SERİ İLANLARI Üyelik Hesabı”: Üye’nin “Portal” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “ANKARA SERİ İLANLARI’na talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Portal” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel İnternet sayfaları bütünü.

“ANKARA SERİ İLANLARI Hizmetleri” (“Hizmet”): “Portal” içerisinde “Üye’nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “ANKARA SERİ İLANLARI” tarafından sunulan uygulamalardır. ” ANKARA SERİ İLANLARI “, “Portal” içerisinde sunulan “Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye’nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal’dan “Üye’ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“ANKARA SERİ İLANLARI Arayüzü”: ANKARA SERİ İLANLARI ve “Üye’ler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcı’lar tarafından görüntülenebilmesi ve ANKARA SERİ İLANLARI veritabanınından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcı’lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ANKARA SERİ İLANLARI’na ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“ANKARA SERİ İLANLARI Veritabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “ANKARA SERİ İLANLARI’na ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. ANKARA SERİ İLANLARI HİZMETLERİ

3.1. “ANKARA SERİ İLANLARI”, “Üye’ler tarafından ” ANKARA SERİ İLANLARI Veritabanı’na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle ” ANKARA SERİ İLANLARI Veritabanı” üzerinden “Kullanıcı’lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. “ANKARA SERİ İLANLARI”, “Portal” içerisinde “Kullanıcı’ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. “ANKARA SERİ İLANLARI”, “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. “ANKARA SERİ İLANLARI”, “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen “İçerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ” ANKARA SERİ İLANLARI “, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. ANKARA SERİ İLANLARI PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcıların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “ANKARA SERİ İLANLARI’na herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Portal”, “Üyeler tarafından ” ANKARA SERİ İLANLARI Veritabanına yüklenen İçeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. ” ANKARA SERİ İLANLARI “, “Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve İçeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir”. Söz konusu ilan ve İçerikler dolayısıyla “ANKARA SERİ İLANLARI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “ANKARA SERİ İLANLARI’nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcılar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. “KULLANICI” “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “Kullanıcılar “Portal” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ANKARA SERİ İLANLARI’nı ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasa dışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. “Kullanıcılar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya ” ANKARA SERİ İLANLARI amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. “ANKARA SERİ İLANLARI”, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “Kullanıcıların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. ” ANKARA SERİ İLANLARI “, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. ” ANKARA SERİ İLANLARI ” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.www.ankaraseriilanlari.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, ANKARA SERİ İLANLARI’nın işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.8. ANKARA SERİ İLANLARI, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının ANKARA SERİ İLANLARI’na yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ” ANKARA SERİ İLANLARI‘na “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ANKARA SERİ İLANLARI’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “ANKARA SERİ İLANLARI”, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “ANKARA SERİ İLANLARI” Arayüzü’nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “ANKARA SERİ İLANLARI” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “ANKARA SERİ İLANLARI” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; ” ANKARA SERİ İLANLARI’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. “Portalin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, “Portalin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Siteye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, “Sitenin ve “Portaldaki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ” ANKARA SERİ İLANLARI’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “ANKARA SERİ İLANLARI”, “Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.”

4.12. “Portalda verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “ANKARA SERİ İLANLARI’nın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portalın (sınırlı olmamak kaydıyla ” ANKARA SERİ İLANLARI Veritabanı”, ” ANKARA SERİ İLANLARI Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte ” ANKARA SERİ İLANLARI’nın telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) ” ANKARA SERİ İLANLARI’na ait ve/veya ” ANKARA SERİ İLANLARI” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Kullanıcılar, “ANKARA SERİ İLANLARI” hizmetlerini, “ANKARA SERİ İLANLARI” bilgilerini ve ” ANKARA SERİ İLANLARI’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ” ANKARA SERİ İLANLARI’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “ANKARA SERİ İLANLARI” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ” ANKARA SERİ İLANLARI’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde “ANKARA SERİ İLANLARI” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “ANKARA SERİ İLANLARI “; “ANKARA SERİ İLANLARI” hizmetleri “ANKARA SERİ İLANLARI” bilgileri, “ANKARA SERİ İLANLARI” telif haklarına tabi çalışmaları, “ANKARA SERİ İLANLARI” ticari markaları, “ANKARA SERİ İLANLARI” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“ANKARA SERİ İLANLARI”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda “Portal’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “ANKARA SERİ İLANLARI herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ANKARA SERİ İLANLARI‘nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu “Kullanım Koşulları” “ANKARA SERİ İLANLARI” tarafından Portalda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcılar işbu ”Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Portalı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.